Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι στελεχωμένη από επιτελείο επιλεγμένων τεχνικών και διοικητικών στελεχών, τα οποία διακρίνονται για τη θεωρητική τους κατάρτιση και τη μακρόχρονη εμπειρία τους πάνω στο αντικείμενο της Εταιρείας. Αναλυτικά, η ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. έχει στο δυναμικό της

  • 3 Διαχειριστές Έργων

  • 1 Τεχνικός Ασφαλείας
  • 7 Μηχανολόγους Μηχανικούς

  • 5 Πολιτικούς Μηχανικούς

  • 1 Αρχιτέκτονα Μηχανικό

  • 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
  • 1 Τεχνικό Η/Υ
  • 2 Εργοδηγούς

  • 3 Λογιστές

  • 2 Γραμματείς

Το εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό, ανερχόμενο σε 50 περίπου άτομα και σε έκτακτο, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις τρέχουσες ανάγκες.