Δραστηριότητες

  • Ανάληψη, σχεδιασμός και εκτέλεση Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Υδραυλικών και Ενεργειακών Έργων

  • Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου

  • Ανάπτυξη και Εμπορία Ακινήτων

  • Εργαστηριακές Δοκιμές Αδρανών και Εδαφικών Υλικών, Σκυροδέματος και Ασφαλτικών

  • Παραγωγή και διακίνηση τριμμάτων ξηρού πάγου

  • Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με τη χρήση ξηρού πάγου – παγοβολή