Ιστορικό

1996: Ίδρυση της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. με έδρα τα Χανιά Κρήτης. Το αντικείμενο δραστηριότητας είναι η ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου και η ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων.

2003: Πρώτη πιστοποίηση της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2000 από το Φορέα Πιστοποίησης TUV CERT.

2003: Ίδρυση της QUALITY CONSTRUCTION COMPANY A.E. (QCC AE) ως θυγατρική της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. Διατηρείται ο ίδιος σκοπός με τη μητρική εταιρεία, αλλά δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων (Real Estate) και σε δημόσια και ιδιωτικά έργα μικρότερης κλίμακας.

2006: Ίδρυση της Dry Ice Technology ΕΠΕ με αντικείμενο την παραγωγή και διακίνηση τριμμάτων ξηρού πάγου και την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με τη μέθοδο της παγοβολής.

2008: Συγχώνευση της QUALITY CONSTRUCTION COMPANY A.E. με απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου και Real Estate από τη ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

2009: Απορρόφηση της Dry Ice Technology ΕΠΕ από τη ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. Η Dry Ice Technology ΕΠΕ παύει να υφίσταται νομικά και λειτουργεί ως παράρτημα της μητρικής ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

2009: Επέκταση δραστηριοτήτων ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. με την ανάπτυξη και στελέχωση Εργαστηρίου Δοκιμών Δομικών Υλικών (εδαφικά-αδρανή, σκυροδέματα, ασφαλτικά).

2009: Αναβάθμιση πιστοποιητικού εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 από το Φορέα Πιστοποίησης TUV NORD CERT και παράλληλη επέκταση ώστε να καλύπτει τα πεδία Εφαρμογών Ξηρού Πάγου και Εργαστηριακών Δοκιμών.

2010: Αναβάθμιση Εργοληπτικού Πτυχίου σε 4ης Τάξης