Πολιτική ποιότητας

Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.E:

 

  • H σε συνεχή βάση ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των Πελατών της,

  • H πλήρης συμμόρφωσή της με τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα, Κανονισμούς και την ισχύουσα Νομοθεσία,

  • H ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης,

  • H αναζήτηση ευκαιριών συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστημάτων της.

Αυτή η πολιτική υλοποιείται μέσα από

  • Tη συνεχή αναζήτηση και εφαρμογή νέων μεθόδων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της,

  • Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της,

  • Tη συνεχή προσπάθεια απόκτησης συναντίληψης με τους Πελάτες ως προς τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους,

  • Tη δημιουργία μόνιμων σχέσεων συνεργασίας με τους Προμηθευτές και Υπεργολάβους της.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας της Εταιρείας.