Πολιτική ασφάλειας

Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

 

  • Η διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, του κοινού, των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και των Πελατών,

  • H πλήρης συμμόρφωσή της με τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα, Κανονισμούς και την ισχύουσα Νομοθεσία,

  • H ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου των κινδύνων,

  • H διαρκής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αναζήτηση και εφαρμογή νέων μεθόδων ασφαλούς εργασίας.

 

Αυτή η πολιτική υλοποιείται μέσα από:

  • Τη λήψη των σωστών μέτρων ασφαλείας,

  • Την εξασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος,

  • Tη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας,

  • Την επίτευξη του στόχου “ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ” στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια της Εταιρείας.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση της Πολιτικής Ασφαλείας της Εταιρείας.